Training Calamiteitencommissie

Een calamiteitencommissie kan haar werk goed doen, als zorgverleners de interviews niet als een verhoor ervaren. Dat is niet eenvoudig, maar wel te leren!

Gesprekstechnieken calamiteitencommissie

Arts gesprek patient

Afgezien van het feit dat een calamiteitencommissie een verplicht orgaan is in uw organisatie, is het ook buitengewoon nuttig. Nuttig omdat een patiënt of diens familie recht hebben op informatie en nuttig omdat er lering uit de incidenten kan worden getrokken. Calamiteitencommissies doen dus goed werk. Toch is het voor de commissieleden een ingewikkelde taak. Het onderzoek moet, aldus IGZ, diepgaand zijn en ze worden geacht de betrokken collega’s stevig te interviewen, terwijl ze ook de relatie met hun collega’s goed willen houden. Hoe te realiseren? Daar komt bij, dat het gesprek over de rapportage met de gedupeerde patiënt of nabestaanden meestal moeizaam verloopt. Vaak met het gevolg dat deze alsnog formele stappen in de vorm van (tucht)klachten of claims initiëren richting arts en/of de organisatie. Ook dat is te voorkomen. Zorgvuldig, empathisch communiceren is de voorwaarde voor vergeving.

Inhoud training:

Dagdeel 1 is gericht op de interviews die de commissieleden met de betrokken zorgverleners houden in het belang van het onderzoek. Zorgverleners ervaren deze gesprekken vaak als een verhoor, waardoor ze in de verdediging schieten en de gesprekken moeizaam verlopen. De commissieleden leren zodanig te communiceren dat de collega’s die geïnterviewd worden zich veilig voelen, zodat ze niet in de verdediging zullen schieten. Dagdeel 2 richt zich op de gesprekken met de patiënt of familie. Zij willen graag erkenning van hun leed en hebben informatie nodig hebben om met fouten en complicaties om te gaan, om het te kunnen verwerken. De commissieleden leren empathisch te communiceren en weerstand zo veel mogelijk weg te nemen.

Praktijkgericht

We oefenen met gesprekstechnieken aan de hand van cases uit uw eigen organisatie. De manier van interviewen die we de commissieleden leren, maakt dat de gesprekken soepeler zullen verlopen, zodat er betere waarheidsvinding kan plaatsvinden, het onderzoek meer diepgang krijgt en er beter lering uit kan worden getrokken. Ook de informatie richting de patiënt en/of diens familie wordt daarmee vollediger.

Voor iedere calamiteitencommissie die:

  • Effectief wil leren omgaan met weerstand
  • de onderliggende emoties zoals zorg of angst van een gesprekspartner beter wil leren begrijpen
  • belemmerende gedragspatronen wil doorbreken, zodat verdedigen uitblijft

Wat leert u:

  • inzicht verwerven in uw eigen voorkeursgedrag en daarmee het gedrag van anderen voorspellen
  • empathisch communiceren, waaronder begrip tonen. Dit maakt dat de ander zich gehoord voelt, hetgeen en deel van de weerstand vaak al (deels) wegneemt
  • emoties zoals boosheid, frustratie of angst opvangen
  • een gesprek constructief laten verlopen; u zult meer grip krijgen op de uitkomt

De training kan zowel individueel gevolgd worden door bv één of twee leden die veelal de gesprekken voeren, als in de vorm van een groepstraining (met uw commissie).

Tarief:

– individuele training, ter locatie Training in Praktijk, Baarn: € 400,-. Incompany: € 550,-
– Groepstraining: € 1.000,- per dagdeel (training in combinatie met trainingsacteur)

Inclusief intake(s), voorbereiding, trainingsmateriaal; exclusief btw, reistijd (indien > 2 uur vv: € 100,-) en reiskosten € 0,29/km

Meer weten?