Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Training in Praktijk: trainingsbureau dat communicatietrainingen op maat verzorgt
in opdracht van opdrachtgevers. Training in Praktijk is een maatschap gevestigd te Baarn en staat
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer KvK
66365287.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Training in Praktijk of opdrachtgever om aan
de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid
die buiten de invloedssfeer van Training in Praktijk valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de
opdracht door Training in Praktijk.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Training in
Praktijk met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen,
workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin
van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een
training stuurt Training in Praktijk een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid
van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Training in
Praktijk en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte
ondertekenen.
3.2 Indien Training in Praktijk en opdrachtgever gebruik maken van een door beide
partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle
huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Training in
Praktijk, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke
opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW,
reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties
mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij
annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de
genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor
aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Training in Praktijk niet
verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een
nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Training
in Praktijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Training in Praktijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is Training in Praktijk gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

5. Betaling
5.1 Training in Praktijk zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training.
Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te
voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming
door Training in Praktijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder
enige ingebrekestelling in verzuim. Training in Praktijk is vanaf de vervaldatum van
de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke
en buitengerechtelijke incassokosten die Training in Praktijk redelijkerwijs dient te
maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald
op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 %
van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200
euro.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende
trainingsmaterialen berust bij Training in Praktijk. Opdrachtgever mag de
trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik
en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Training in Praktijk verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te
voeren. Indien de training namens Training in Praktijk door een derde wordt
verzorgd, aanvaardt Training in Praktijk slechts aansprakelijkheid voor die derde voor
het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van
het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Training in
Praktijk.
7.2 Training in Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie,
tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Training in
Praktijk.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten
hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Training in Praktijk voor de betreffende
opdracht verschuldigd is.
7.4 Training in Praktijk is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals
bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Training in Praktijk is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van
Training in Praktijk wordt uitbetaald.
7.6 Training in Praktijk zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de
mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn
verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Training in Praktijk behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde
gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Training in Praktijk staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van
opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen
uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen
bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt
gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze
schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Training in Praktijk, Laanstraat 36, 3743 BG Baarn.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting
van de opdrachtgever.